Meniu

2014 m. rugsėjo 30 d., antradienis

Dėl artėjančios akcijos "Knygų Kalėdos 2014"

Ir šiemet Prezidentė inicijuoja ,,Knygų Kalėdas“. Jos bus skirtos lietuvių autorių knygoms populiarinti (grožinė lit, lit apie krašto istoriją ir t.t.)

Akcijos naujovių pažers knygynai. Tikimasi surinkti daugiau knygų. Ir jos visos keliaus į bibliotekas.
Akcijoje bus  kviečiamos dalyvauti visos šalies bibliotekos, organizuojant skaitymus (galima suorganizuoti ne tik bibliotekoje, bet pvz., artimiausiuose globos namuose), susitikimus su rašytojais, plėtojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, bendradarbiaujant su Metų knygos rinkimuose dalyvavusiais rašytojais, Rašytojų Sąjunga ir kt.
 Akcijos startas – lapkričio 10 d., finišas – sausio 6 d., Trys Karaliai. 

2014 m. rugsėjo 23 d., antradienis

Padidinti kultūros darbuotojų atlyginimai išliks ir kitąmet

Paskutinę rugpjūčio savaitę baigtos pasirašyti sutartys su visomis 60 Lietuvos savivaldybių dėl kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo. Nuo liepos 1 d. 244 Lt padidėję atlyginimai išliks ir kitąmet. Pasak kultūros ministro Šarūno Biručio, tam pritarė Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Finansų ministerija, nors ministro norėta, kad 2015 m. kultūros darbuotojų atlyginimai kiltų dar dviem baziniais atlyginimais. Tačiau, pasak ministro, jo vadovaujama darbo grupė dėl kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo darbo dar nebaigė ir ieškos galimybių, kaip užtikrinti kultūros darbuotojų atlyginimų kilimą.
 „Dar su darbo grupe turime peržiūrėti pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami kultūros ir meno darbuotojams. Taip pat kalbėsimės su savivaldybių asociacija dėl savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų ir jose dirbančių kultūros darbuotojų. Su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariais būtinai turime aptarti keistinus teisės aktus“, - sako Šarūnas Birutis.
 Pirmą kartą padidintus atlyginimus gaus tiek Kultūros ministerijos, tiek kitų ministerijų ir savivaldybių pavaldume esančių įstaigų darbuotojai, kurie priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:
akompaniatoriai, architektai, archyvarai (tik kultūros įstaigose);
atlikėjai: aktoriai, dainininkai, muzikantai, šokėjai ar kiti asmenys, vaidinantys, dainuojantys, skaitantys, deklamuojantys, kitaip atliekantys literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius;
asistentai: baletmeisterio, chormeisterio, dailininko, dirigento, režisieriaus;
baletmeisteriai;
bibliografai, bibliotekininkai;
choreografai;
chormeisteriai;
chorvedžiai;
dailininkai, dailininkai: scenografai, dekoratoriai, fotografai, šviesos, kostiumų, grimo ir pan.;
dizaineriai;
dirigentai;
dailėtyrininkai;
ekskursijų vadovai;
etnografai;
folkloristai;
fotografai;
inspektoriai: baleto, choro, orkestro, trupės;
inžinieriai: bibliotekinių, muziejinių procesų automatizavimo;
kapelmeisteriai;
koncertmeisteriai, koncertmeisteriai akompaniatoriai;
kultūrinių renginių organizatoriai;
koordinatoriai, kuratoriai: kultūrinių renginių, parodų;
meno vadovai;
metodininkai;
muziejininkai;
muzikologai lektoriai;
muzikos instrumentų derintojai;
paminklotvarkininkai;
redaktoriai;
repetitoriai: baleto, vokalo;
restauratoriai (kilnojamųjų muziejinių vertybių);
režisieriai;
režisieriaus padėjėjai;
saugotojai: fondų, kolekcijų;
struktūrinių padalinių vadovai kultūrinei veiklai;
vadovai (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, koncertinių įstaigų, muzikinių kolektyvų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų) ir jų pavaduotojai kultūrinei veiklai;
vadovai mėgėjų meno kolektyvų;
vedėjai: archyvo, literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalies;
vertėjai;
būrelių, studijų vadovai;
kultūrinės veiklos vadybininkai;
kultūros projektų vadovai.
 Teatruose ir koncertinėse įstaigose dirbantys:
administratoriai;
inžinieriai: garso, šviesos, scenos;
operatoriai: garso, šviesos;
režisieriai: garso, šviesos;
struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų.
 Kultūros centruose dirbantys:
inžinieriai: garso, šviesos, scenos;
struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų.
 Nacionalinėse kultūros ir meno įstaigose dirbantys tyrėjai, kurie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 4 straipsnyje).
Nuo šių me­tų vi­du­rio Vy­riau­sy­bė sky­rė 25 mln. li­tų kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų al­goms kel­ti. Di­des­nius at­ly­gi­ni­mus už lie­pą jau ga­vo 12 tūkst. kul­tū­ros ir me­no sri­ties dar­buo­to­jų. Pasak ministro, jo vadovaujama darbo grupė dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo rinksis artimiausiu metu bei dirbs reguliariai, kol bus išspręsti visi klausimai, susiję su kultūros ir meno darbuotojų atlyginimais.
LR Kultūros ministerijos informacija


2014 m. rugsėjo 12 d., penktadienis

SKUBIAI REIKALINGA INFORMACIJA

Mielos kolegės,

Prašau visas skubiai pateikti informaciją kaip jums padidino atlyginimus nuo liepos mėn. atsižvelgiant į Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininkės prašymą (laiško ištrauka žemiau kita spalva) ir pagal žemiau laiške nurodytus punktus. Vilniečių situacija žinoma. Prašau atsiųsti tik rajonų ir kitų miestų informaciją. Informaciją siųskite tiesiai man - LBD Mokyklų skyriaus pirm. Irenai Kryžanauskienei  

avmirena@gmail.com

(.....)kitą savaitę susitinkame su Premjeru dėl mūsų atlyginimų didinimo tęstinumo.
Prašyčiau iki pirmadienio, rugsėjo 15 d., pasidalinti informacija, kaip padidėjo mokyklų bibliotekininkų atlyginimai:
1.tarnybinis atlyginimas padidėjo 2 bazinės mėnesinės algos dydžiais neterminuotai;
2. tarnybinis atlyginimas padidėjo 2 bazinės mėnesinės algos dydžiais terminuotai, iki gruodžio 31 d.
3.išmokėta priedais
Prašyčiau atsiųsti apibendrintą savo narių statistiką .

Alina Jaskūnienė
LBD pirmininkė

2014 m. rugsėjo 2 d., antradienis

Sveikiname su Naujaisiais mokslo metais

Mielos kolegės, sveikinu Jus visas sugrįžusias į savo darbo vietas po vasaros atostogų. Tikiuosi nuotaikos kiek geresnės dėl mažumėlę kilstelėto atlyginimo. Linkiu sveikatos, kantrybės, draugiškų kolegų ir optimizmo, kurio nepristigtumėt iki kitų atostogų. Tikiuosi dalykiško ir glaudaus bendradarbiavimo. Rašykite, skambinkite, siūlykite kaip prasmingai išleisti 1500 Lt laimėtus geriausio LBD Metų skyriaus konkurse. O kol kas , artimiausiu laiku, darbingos savaitės :)


LBD MS pirmininkė Irena