Meniu

Klausimai ir atsakymai - Dėl bibliotekos darbų

KLAUSIMAS 21
Norėjau pasiteirauti dėl leidinių prenumeratos iš Lietuvos pašto tvarkos - ar paštas išrašo išankstines sąskaitas, ar galima sumokėti iš Švietimo Ministerijos lėšų?

ATSAKYMAS 21
Spaudą prenumeruojame taip. Pirmiausiai pasitariu su direktoriumi kokių spaudos leidinių mokyklai reikia ir kiek lėšų mokykla tam gali ar nori skirti. Mano mokykla jokių ministerijos lėšų neturi.
1.Paskambinu į redakciją arba el. paštu parašau. Neretai  galima užsipildyti išankstinio mokėjimo sąskaitą redakcijos svetainėje internete online ir atsisiuntus atsispausdinti.
2. Paprašau atsiųsti išankstinio mokėjimo sąskaitą  pvz. "Veidas" žurnalo prenumeratai 2015 m. Rašant ar skambinant reikia žinoti mokyklos įmonės kodą, adresą, pašto kodą.
3. Prie išankstinio mokėjimo sąskaitos pridedu viešųjų pirkimų supaprastintą formą (2 priedas pas mus) tiekėjų apklausos pažyma, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas. Užpildžius pažymėti, kad šio žurnalo daugiau niekas neleidžia. Prenumeruojam iš vienintelio  leidėjo todėl pigiausiai. (pasirašote kaip pirkimų organizatorius)
4. Su visais šiais popieriais einate pas direktorių. Jis uždeda vizą (apmokėti iš tokių ir tokių lėšų. Iš kokių - jums neturi rūpėti). Tad paduodate į buhalteriją apmokėjimui. Išankstinio mokėjimo sąskaitos turi būti raštinėj užregistruotos (sekretorė žinos kaip).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUSIMAS 20

Ar yra kur nors apibrėžtas bibliotekos darbo ir aptarnavimo laikas?


ATSAKYMAS 20
Bibliotekos pačios nustato aptarnavimo laiką, (mokyklose - mokyklos vadovas). Tai  netiesiogiai patvirtina, kad jokio reglamento nėra.
Cituoju Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių punktą:

24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:
24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
     IFLA ir UNESCO gairėse apie darbo laiką rašoma beveik taip pat: “Kad būtų užtikrinta geriausia prieiga prie bibliotekos paslaugų, bibliotekos darbo valandos turi būti maksimaliai patogios tiems, kas gyvena, dirba arba mokosi aptarnaujamoje teritorijoje”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUSIMAS 19
Labai sunku susigaudyti didelėje ir nepatogioje Vadovėlių duomenų bazėje, kuri yra paskelbta Švietimo aprūpinimo centro (ŠMM) internetiniame puslapyje. Gal yra kokių galimybių turėti tą DB bazę patogesniu pavidalu, kaip kad būdavo anksčiau skelbiami galiojančių vadovėlių sąrašai?

ATSAKYMAS 19

Gavusi Jūsų klausimą kreipiausi į UPC (ŠMM) su pagalbos prašymu, kad padėtų sutvarkyti Vadovėlių DB patogiau (excel) ir parūšiuotą. Prašiau, kad tokią pakoreguotą vartotojo naudai įdėtų į ŠAC puslapį ir kiekviena galėtų  atsisiųsti. Gerb. Jelena Žilinska (UPC) įvedė klasės kriterijų, abėcėles tvarką ir kt. Tai ką gavau iš p. Jelenos - atsiųsiu visoms LBD MS narėms.  Žemiau kopijuoju jos laišką dėl sutvarkytos DB naudojimo. (LBD MS pirm. Irena K.)

Kaip ir tarėmės, siunčiu pilną vadovėlių sąrašą su klasėmis, surūšiuotą
pagal dalykus. Prisegtame Exelio dokumente uždėtas filtras, kuris leidžia
(uždėdama varneles ant reikiamų dalykų, metų, leidėjų ar kt. ) surasti
reikiamus dalykus, metus, leidėjus, klases. Užsienio kalba turi ir klases ir
laikotarpius pagal mokymosi metus (pvz., 4-5 m.m.). Jei uždėsite "varnelę"
ant matematikos, - matysite tik matematikos vadovėlius; jei nereikia 1996,
1997 metų- tiesiog prie tų metų palikite tuščius laukus).
Vadovėlių duomenų bazėje registruoti vartotojai  gali pasirinkti daugiau
vadovėlio rūšiavimo sričių (
http://portalas.emokykla.lt/register.aspx
užsiregistravus, prisijungimo duomenys gaunami per keletą minučių). Kaip
paaiškino ŠAC, registruotiems vartotojams rūšiavimas įmanomas pagal
nustatytus sąrašo laukus:

Vadovėlio autorius
Ugdymo sritis
Dalykas
Leidėjas
Pirmojo leidimo metai
Klasė
Mokymo metai
Lygis
Kalba
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Pateikimo forma
Būsena
Tipas

Jūsų pasiūlymą dėl sąrašo paskelbimo perdaviau N. Kalasauskienei. Dėl
instrukcijos, kaip sudaryti "Mano sąrašą" registruotiems vartotojams,
prašome kreiptis į ŠACą, Nijolę Kalasauskienę
(
nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt   Tel. 8 5 2649453)
P.S. Tikiuosi, kad mano dokumentas bus naudingas. Atsiprašau, jei pasitaikys
netikslumų).Pagarbiai, Jelena ŽilinskaKLAUSIMAS 18
Norėčiau žinoti,kaip iš tiesų tvarkyti mokymo priemones, ar atskirai nuo bibliotekos fondo,kaip vadovėlius? Turiu mintyje knygas, mokytojo knygas ,diskus ir t. t.?

ATSAKYMAS 18
Knygos, mokytojo knygos ir diskai tvarkomi bendra tvarka kaip ir bet kokios kitos knygos: grožinė literatūra, albumai ir kt. T.y. užpajamuojami, suinventorinami, užrašomi lentyniniai šifrai, suvedama į el. katalogą ir suinventorinama elektroninėje apskaitos sistemoje. Jei tokios neturite - parašote katalogines korteles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KLAUSIMAS 16
Mes jau kelinti metai nebeperkam programinės literatūros, ir jos tikrai trūksta, nes vis nėra lėšų, o pinigai skiriami tik vadovėliams.
Dabar ir vėl skirta suma  tik vadovėliams. Bet, kaip aš išskaičiau iš teisės aktų, tiek iš Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, tiek iš Švietimo aprūpinimo standartų apie mokymo priemones, kalbama bendrai: "vadovėliai ir kitos mokymo priemonės". Turėtume iš šių lėšų pirkti ir ugdymo procesui reikalingą literatūrą. Ar čia mūsų steigėjas (savivaldybė) reguliuoja šį procesą? Ar mokyklos vadovas?

ATSAKYMAS 16
Mokykla užsako ir perka vadovėlius bei mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. Nr. X-471, 2005 m. gruodžio 22 d., (Žin. 2006-01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.);  Švietimo ir mokslo  ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta„Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių Duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu  Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu ir tvarka, kurią parengia mokyklos direktorius, vadovaudamasis aukščiau nurodytais dokumentais. Vilniaus miesto savivaldybės parengtas Tvarkos aprašas nurodo, kad iš mokymo krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonėms gali būti perkama ir literatūra ( ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė). Kiek lėšų skiria kokioms reikmėms priklauso nuo direktoriaus parengtos  sąmatos finansinių metų pradžioje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUSIMAS 12

Kokiais dokumentais apiforminate nurašytų knygų bei vadovėlių makulatūros išvežimą?
ATSAKYMAS 12

Pagrindiniai dokumentai yra: nurašymo aktas (jo formą galima rasti 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.ĮV-499 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatuose), patvirtintas komisijos, mokyklos direktoriaus ir įmonės, kuri išveža, perdavimo priėmimo aktas, kur nurodomas makulatūros svoris ir kiek už ją sumokėta.Papildomos informacijos rasite čia:  http://www.pavb.lt/sena/img/banners/apskrities_vb/20101208_seminaras_Ivaskevicienes_pranesimas.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUSIMAS 11
Mokyklos direktorius reikalauja pasirašyti su manimi - bibliotekos vedėja -  pilnos materialinės atsakomybės sutartį argumentuodamas tuo, kad aš tiesiogiai dirbu su materialinėmis vertybėmis ir privalau pasirašyti ant buhalterinių dokumentų kaip materialiai atsakingas asmuo. Ar aš būsiu teisi, jei atsisakysiu tokią sutartį pasirašyti?


ATSAKYMAS 11
Bibliotekos darbuotojai materialiai atsako už bibliotekos fondus LR įstatymų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai numatyta Darbo sutartyje ir su bibliotekos darbuotoju sudaryta raštiška materialinės atsakomybės sutartis bei sudarytos sąlygos fondo apsaugai, t.y. dokumentų fondas yra prieinamas tik bibliotekos darbuotojui (uždari fondai).
Jeigu su bibliotekos darbuotoju nebuvo sudaryta pilnos materialinės atsakomybės sutartis, taikoma ribotoji materialinė atsakomybė. Tokiu atveju darbuotojo, dėl kurio kaltės padaryta žala, materialinė atsakomybė ribojama vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma, bet ne didesnė už trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių sumą. Tokio dydžio žalą darbuotojas atlygina administracijos rašytiniu nurodymu (direktoriaus įsakymu I.K.). Jeigu darbuotojas nesutinka su darbdavio nurodyta išskaita arba jos dydžiu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias įstaigas.(LR Darbo kodeksas, (2005-09-05), 253-258 str.)
Bibliotekos darbuotojas turi teisę savanoriškai atlyginti padarytus nuostolius, įnešti į bibliotekos sąskaitą atitinkamą sumą, bet ne didesnę kaip vidutinio vieno atlyginimo, arba pakeisti trūkstamus dokumentus lygiaverčiais.

(Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai,dokumentų išduotis. Vilnius, 2011)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUSIMAS 9

Anksčiau į statistinę ataskaitą mes įtraukdavom tik grožinės literatūros gavimą, kas būdavo pirkta iš mokinio krepšelio- vadovėliai, mokymo priemonės- netraukdavom. Dabar, kai praktiškai negaunam  jokios grožinės literatūros, gal įtraukt?
Jei mokykla perka grožinę iš mokinio krepšelio, t. y. vadovėlių pinigų, daug kas traukia i ataskaitą. Žodžiu, kas kaip supranta, tas taip daro. Gal  patartumėt kaip daryt?

ATSAKYMAS 9
Į statistinę ataskaitą traukiami tie leidiniai, kurie yra pajamuojami bendrosios apskaitos knygoje ir inventorinami. Vadovėliai (jei jie yra neinventorinami) yra atskiras fondas su atskira apskaita. Lėšos iš kurių kas perkama čia ne prie ko. Jei leidiniai pirkti iš MK - tai lėšos biudžeto.Jei parama, tai ji fizinių arba juridinių asmenų. 

1 komentaras:

  1. laba diena, norėčiau paklausti koks yra galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių 2015m. m. sąrašas, niekur jo nerandu.
    Ačiū

    AtsakytiPanaikinti